Konkurss “GIS-i ja IKT rakendamine uues õppekavas”

Tiigrihüppe Sihtasutus ja GIS (geograafia ja geoinfosüsteemide)-päeva korraldajad kutsuvad geograafiaõpetajaid, loodusainete õpetajaid, klassiõpetajaid, IT õpetajaid ja õpilasi osalema konkursil “GIS-i ja IKT rakendamine uues õppekavas”.

 

Uues riiklikus õppekavas on reaal- ja loodusainete ainekavades iga teema juures toodud kohustuslike praktiliste tööde ja IKT rakendamisvõimaluste loend. Konkursile oodatakse uurimuslikku õpet ning GIS-i ja IKT rakendamist toetavaid veebipõhiseid tööjuhendeid.

Soovitav on ülesanded koostada selliselt, et kasutatud on kas kaardiservereid, üksikuid interaktiivseid kaarte, GPSi, erinevaid veebiportaale, animatsioone või videosid jmt. IKT ja GIS-vahendeid tutvustavad materjalid asuvad Koolielu geograafia õppevaras nii põhikooli kui gümnaasiumi alajaotuses “Interaktiivsed vahendid geograafias”.

Tööde esitamise tähtaeg on 31.oktoober 2012.a. Tööd tuleb esitada haridusportaali Koolielu geograafia õppevara alajaotusesse  “Interaktiivsed vahendid geograafias” (õppematerjali lisamise juhend) ning pärast seda tuleb täita osalemisankeet.

Parimate tööde autoreid premeeritakse väärikate auhindadega Tiigrihüppe Sihtasutuselt (tehnikapoe kinkekaardid) ja GIS-päeva korraldajatelt (tasuta pääsmed kõigile osalejatele Esri päevadele ja parimatele AlphaGIS  koolituskursusel osalemine) ning võitjaid autasustatakse GIS-päeval 14. novembril 2012.

Konkursitöö:
1.vastab Koolielu õppematerjalide kvaliteedinõuetele; võib teostada nii individuaalselt kui ka meeskonnatööna;
2.vastab uues riikliku õppekava ainekavas toodud teemadele ja soovitustele ning üldpõhimõtetele Loodusained põhikoolis, Loodusained gümnaasiumis);
3.hõlmab põhikooli või gümnaasiumini loodusainete ainekavast vähemalt ühe teema
(õppekavas märgitud „Praktilised tööd ja IKT rakendamine“ all);
4.koosneb praktilise töö juhendist õpilastele, kasutatud GIS-i või/ ja IKT-vahendi
lühikesest kasutamisõpetusest/kirjeldusest, näidet oodatavast õpitulemusest ning
soovitusi hindamiseks;
5.on terviklik, uudne ja õppetöös rakendatav.

Soovime kõigile konkursist osavõtjatele häid mõtteid ja indu!

Lisainfo:

Piret Karu, Koolielu geograafia aineekspert

piret.karu@real.edu.ee

3 thoughts on “Konkurss “GIS-i ja IKT rakendamine uues õppekavas”

  1. Pingback: Geograafia nädal 12. – 18. novembril | GIS-päev

  2. Pingback: Geograafia nädal 12.–18. novembril | Estgis

  3. Pingback: Estgis